ΤΟΜΟΣ 46, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Αι νευροεπιστήμαι και η φιλοσοφία
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχοογκολογίας: Πρώτες εμπειρίες
Β. Ιακωβίδης, Αθ. Καρκανιάς, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Μπεντενίδης

Παρατηρήσεις για τη σχέση ενσυναίσθησης και συγκεκριμένων κοινωνικών παραμέτρων σε δείγμα φοιτητικού πληθυσμού
Α. Πατέρα, Ε. Βασιλοπούλου

Επιδράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες
των αντιεπιληπτικών φαρμάκων από τη ψυχική σφαίρα

Α. Καρλοβασίτου, Β. Στεργίου

Μεικτό πολύμορφο ξανθοαστροκύττωμα-γαγγλοίωμα.
Αναφορά μιας περίπτωσης

Γ. Αλεξίου, Γ. Σφακιανός, Κ. Στεφανάκη, Π. Σουρτζής, Ν. Προδρόμου

Γαγγλιοσίδες και νευροεκφύλιση
Ε. Κουτσουράκη


Χορηγοί τεύχους: Novartis Hellas A.E.B.E. (Exelon®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Cymbalta®), Lundbeck Hellas S.A. (Azilect®), Lundbeck Hellas S.A. (Ebixa®).