ΤΟΜΟΣ 56, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Το Κοινωνικό Κόστος και οι Ανάγκες των Ασθενών με ΑΕΕ και των Φροντιστών τους - Πρώιμα Αποτελέσματα
Ε.-Π. Κούκη, Δ. Αρτέμης, Β. Καπιτζόγλου, Π. Γιανέζης, Χ. Πρωίου

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιβάρυνση των Φροντιστών Ασθενών με
Μείζονες Ψυχικές Διαταραχές: Ο Ρόλος της Λειτουργικότητας των Ασθενών και της Αίσθησης της Οικογενειακής Υποστήριξης των Φροντιστών

Α. Ευμολπίδη, Α. Τσελέμπης, Α. Πάχη, Κ. Γιωτάκης, Δ. Μπράτης, Δ. Λέκκα, Α. Καρκανιάς, Γ. Μουσσάς