ΤΟΜΟΣ 48, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Are connectionist models neurally plausible? A critical appraisal
Dr. Marietta Parpadatou-Pastou

Η νευροφυσιολογία της ψυχαναγκαστικής διαταραχής και πιθανά μοντέλα παθογένεσης της νόσου
Δ. Μπεκιαρίδης-Μόσχου, Α. Καρλοβασίτου


Χορηγοί τεύχους: Lundbeck Hellas S.A. (Cipralex®), ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. (Zyprexa®)