ΤΟΜΟΣ 49, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Το γνωσιακό - συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας
της κατάθλιψης του Lewinsohn:
Δομή, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος

Κ. Ευθυμίου, Μ.Ι. Ψωμά

Νέοι και εθισμός στο διαδίκτυο:
Ερευνητική προσέγγιση συχνότητας του φαινομένου

Α.Β. Καραπέτσας, Α.Ι. Φώτης, Ν.Χ. Ζυγούρης

Εποχικότητα και αυτοκτονία, Βραχεία ανασκόπηση
Χ. Χριστοδούλου, Β. Ευσταθίου, Γ. Μποθράς, Π. Κορκολιάκου, Λ. Λύκουρας

Η αποτελεσματικότητα μίας παρέμβασης Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας
στην υπολειμματικού τύπου σχιζοφρένεια και η γενίκευση των αποτελεσμάτων της στον χρόνο

Ν. Μπαϊζάνης, Χ. Θελερίτης, Σ. Καρβουντζής, Α. Πάλλη, Ε. Τσιαλαγού, Μ. Οικονόμου