ΤΟΜΟΣ 50, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος και η εποχή μας
Σ. Μπαλογιάννης

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία.
Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Κ. Ευθυμίου, Ε. Αργαλιά, Ε. Κασκαμπά, Α. Μακρή

Οπτική αντίληψη συμμετρίας
Β. Γιαννούλη