ΤΟΜΟΣ 52, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η φιλοσοφία της μοναξιάς τραγική καθήλωσις ή ελευθερία
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Η Μοναξιά. Συσχέτιση με το στρες και την Ψυχοπαθολογία
Χ. Θελερίτης

Η Μοναξιά στην Πόλη: Κοινωνικά Δίκτυα και η Εφαρμογή τους
Γ. Κάτσας