Εφαρμογές της ανάλυσης της συμπεριφοράς στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του αυτισμού
ΓΕΝΑ Α., ΓΑΛΑΝΗΣ Π.
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη
Το παρόν άρθρο διαπραγματεύεται τη συμπεριφοριοαναλυτική αξιολόγηση και αντιμετώπιση του αυτισμού, ξεκινώντας από μια εκτενή περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της πειραματικά θεμελιωμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς, και ειδικότερα της αξιολόγησης, ενώ ολοκληρώνεται με μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, που αφορά σε μακρόχρονες έρευνες σχετικά με τις εφαρμογές του συμπεριφοριοαναλυτικού μοντέλου για την αντιμετώπιση του αυτισμού.

Οι εφαρμογές της ανάλυσης της συμπεριφοράς στον αυτισμό ξεκίνησαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ενώ τη μεγαλύτερη δημοσιότητα έλαβε η δημοσιευμένη το 1987 έρευνα του Ivar Lovaas, σύμφωνα με την οποία το 47% των παιδιών με αυτισμό μετά από 2 τουλάχιστον χρόνια εντατικής συμπεριφοριοαναλυτικής παρέμβασης απέκτησαν φυσιολογική νοημοσύνη και εντάχθηκαν στο γενικό σχολείο. Ακολούθως, σημαντικός αριθμός άλλων ερευνών ήρθαν να επιβεβαιώσουν, ως ένα βαθμό, την αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, για τα τελευταία 10 χρόνια, ανέδειξε 14 έρευνες που αξιολόγησαν τη σφαιρική και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της συμπεριφοριοαναλυτικής παρέμβασης.

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η εντατική συμπεριφοριοαναλυτική παρέμβαση, η οποία διεξάγεται σε ειδικευμένα κέντρα παρέμβασης, έχει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα, συγκρινόμενη με παρεμβάσεις λιγότερο εντατικές, με άλλου τύπου παρεμβάσεις, καθώς και παρεμβάσεις που διεξάγονται με βασικούς υπεύθυνους τους ίδιους τους γονείς του παιδιού με αυτισμό. Μέσα από την ανασκόπηση αναδείχθηκαν, τέλος, σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τον αυτισμό.

Λέξεις κλειδιά: Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, αυτισμός, ανάλυση της συμπεριφοράς.

Πλήρες κείμενο