Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης ψυχιατρικών περιπτώσεων και της θεραπευτικής παρέμβασης
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ*, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΔΙΑΝΟΣ**
*PhD, MSc, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α Ψυχιατρική κλινική
**Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη
Εισαγωγή: Πολλοί ερευνητές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην αρχική πορεία των ψυχικών διαταραχών με σκοπό την έγκαιρη εντόπιση των ασθενών και την παρέμβαση σε πρώιμα στάδια. Σε αυτό το αρχικό στάδιο τα άτομα βιώνουν μια περίοδο μη ψυχωσικής διαταραχής, που στους περισσότερους ασθενείς γίνεται αντιληπτή ως αλλαγή του ατόμου από το σταθερό προνοσηρό τρόπο συμπεριφοράς και αίσθησης του εαυτού και του περιβάλλοντος, αλλά δεν πληρούν ακόμη τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσεγγίσει τη σημασία της έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Πηγή συλλογής υλικού ήταν η βάση δεδομένων MEDLINE.

Αποτελέσματα: Η έγκαιρη παρέμβαση θεωρείται όλο και περισσότερο ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην καλύτερη έκβαση αυτών των δυνητικά καταστροφικών καταστάσεων. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη της θεραπείας είναι συχνά παρατεταμένες και η διάρκεια της περιόδου που η διαταραχή δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά συσχετίζεται με ουσιαστική λειτουργική έκπτωση και πιο φτωχή ποιότητα ζωής.

Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό, επομένως, να διερευνηθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με την αναζήτηση βοήθειας και την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία κατά τα πρώιμα στάδια της διαταραχής. Εγκέφαλος 2010, 47(3):131-143.

Λέξεις κλειδιά: Έγκαιρη εντόπιση, ψυχική διαταραχή, αναζήτηση βοήθειας, καθυστέρηση.

Πλήρες κείμενο