ΤΟΜΟΣ 42, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Η συμμετοχή βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων
στην εκδήλωση μαθησιακών διαταραχών

Ε. Λαζαράτου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Μαγγανάρη, Γ. Ζέλιος, Α. Χριστοδούλου, Α. Σίνη

Συνοσηρότητα διαταραχών προσωπικότητας
σε ασθενείς με μονοπολική κατάθλιψη και διπολική διαταραχή.
Συγκριτική μελέτη

Ι. Γκόλια, Β. Καρπούζα, Μ. Παπαδημητρίου, Α. Κανιστράς

Κεφαλαλγία και ύπνος
Α. Καρλοβασίτου, Γ. Τιμπαλέξη, Ρ. Λαμπούσης

Όψιμη εμφάνιση γενικευμένων επιληπτικών κρίσεων
σε ασθενή με περικοιλιακή ετεροτοπία

Κ. Σπέγγος, Γ. Στουραΐτης, Σ. Σαμελή, Γ. Τσιβγούλης, Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Σφάγγος

Η κλινική χρησιμότητα της μαγνητικής τομογραφίας
στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και το "κλινικο-ακτινολογικό παράδοξο"

Γ. Κούτσης, Δ. Μάντελλος, Κ. Σφάγγος

Δραστηριότητες της "Ελληνικής Εταιρείας της Ποιότητος Ζωής των Χρονίως Νευρολογικώς Πασχόντων" - 3rd International Congress on the Improvement of the Quality of Life on Dementia, Epilepsy and MS
28-31 Ιανουαρίου 2005, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος


Χορηγοί τεύχους: AstraZeneca A.E., C.C. International S.A., Janssen-Cilag A.E.B.E., Novartis (Hellas) A.E.B.E., Pfizer Hellas A.E., Wyeth Hellas A.E.B.E.